Privacy policy

Az alábbi tájékoztatás a Anytest solutions Kft. személyes adatok védelmére vonatkozó irányelveit ismerteti az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján. A tájékoztató a https://anytest.hu weboldallal kapcsolatban felmerülő személyes adatok kezelését ismerteti és szabályozza. Az adatkezelési tájékoztató az alábbi címen érhető el: https://anytest.hu/privacy-policy.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Anytest solutions Kft.
Háros utca 53.
1222 Budapest
Magyarország
Cégjegyzékszám: 01 09 392665
Adószám: 27511187-1-43
E-mail cím: info@anytest.hu
Telefonszám: +36-30-9925590

Alapvető adatvédelmi irányelvek a személyes adatok kezeléséről (EU 2016/679 5. cikk alapján)

A személyes adatok:

  • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
  • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
  • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
  • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
  • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az érintettek jogai

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Ügyfélkapcsolat, egyéb csatornák

Kezelt adatok: Bármilyen személyes adat, amit az érintett az adatkezelő rendelkezésére bocsát bármilyen, korábban nem említett kommunikációs csatornán (mint e-mail, sms, stb.)

Adatkezelés célja: Az érintett által kért (termék)információk és egyéb ügyfélszolgálati igények teljesítése

Az adatkezelésre jogosult adatkezelők: A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő munkatársai kezelhetik, azokat harmadik személynek nem adhatják át

Adatfeldolgozók:

Tárhely szolgáltató

Sybell Informatika Kft.
+36 1 707 6726
1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.
https://sybell.hu/

Cookie-k kezelése

A cookie (vagy süti) egy szöveges fájl, ami a felhasználó számítógépének-, vagy mobil eszközének háttértárolóján tárolódik és a későbbi látogatások során a webszerver hozzáfér annak tartalmához.

Kezelt adatok: munkamenet azonosító, biztonsági cookie. A cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat, melyekkel az érintett személye azonosítható lenne.

Adatkezelés célja: A weboldal funkcióinak rendeltetésszerű működése

Adatkezelési hozzájárulás visszavonása, vagy adatkezelés tiltása, korlátozása: amennyiben a látogató nem járul hozzá, hogy a honlap böngészését a cookie-k használatával megkönnyítsük számára, azokat böngészője segítségével törölheti és/vagy határozatlan időre meg is tilthatja a további cookie-k fogadását. A cookie-k letiltása miatt a honlap működésében tapasztalható, nem szándékolt elemekért a Anytest solutions Kft. nem vállal felelősséget.

Az adatkezelésre jogosult adatkezelők: A cookie-kban tárolt adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.